Vice-Presidents Of India

Name of Vice-President Tenure
1. Dr. Sarvepalli Radhakrishna (1888-1975) 1952-1962
2. Dr. Zakir Hussain (1897-1969) 1962-1967  
3. Varahagiri Venkatagiri (1884-1980) 1967-1969
4. Gopal Swarup Pathak (1896-1982) 1969-1974
5. B.D. Jatti (1913-2002) 1974-1979
6. Justice Mohammad Hidayatullah (1905-1992) 1979-1984
7. R. Venkataraman(Birth-1910) 1984-1987
8. Dr. Shankar Dayal Sharma (1918-1999) 1987-1992
9. K.R. Narayanan (1920-2005) 1992-1997
10. Krishan Kant (1927-2002) 1997-2002
11. Bhairon Singh Shekhawat (Birth-1923) 2002-2007
12. Mohammad Hamid Ansari (Birth-1937) 2007-2017
13. Muppavarapu Venkaiah Naidu (Birth-1949) August 11, 2017 – Incumbent